Koret Pro Cantu

Her kan korets vedtægter downloades i pdf  "Vedtægter for Pro Cantu"

VEDTÆGTER

Pro Cantu

FOR

 1974

§1

Korets navn er PRO CANTU.

Korets hjemsted er Ringsted.

§2

Korets formål er at tilbyde folkeoplysende voksenundervisning med det formål at dyrke flerstemmig korsang og gennem koncerter at udbrede kendskab til og øge interessen for seriøs musik.

§3

Korets øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juni måned, så vidt muligt på den sidste prøveaften før skolernes sommerferie, og indkaldes skriftligt med 3 ugers varsel.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når det ønskes af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller kræves af mindst 1/3 af korets medlemmer ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med motiveret dagsorden.

Medlemmerne har kun stemmeret på generalforsamlingen ved personligt fremmøde.

§4

Generalforsamlingen vælger formand, 4 bestyrelsesmedlemmer og revisor.

Formand og revisor vælges for 1 år og bestyrelsesmedlemmerne for 2 år, således at der hvert år vælges formand, 2 bestyrelsesmedlemmer samt revisor.

Genvalg kan finde sted.

Alle valg foregår ved skriftlig afstemning.

Ved bestyrelsesvalg råder hvert medlem over lige så mange stemmer, som der er ledige bestyrelsesposter. Intet medlem kan afgive mere end 1 stemme på samme kandidat.

Såfremt kun det fornødne antal personer er bragt i forslag, bortfalder afstemningen.

§5

Den ordinære generalforsamlings dagsorden er:

1                                        Valg af ordstyrer.

2                                        Beretning.

3                                        Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4                                        Fastsættelse af kontingent.

5                                        Valg af formand.

6                                        Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7                                        Valg af revisor.

8                                        Behandling af indkomne forslag.

9                                        Eventuelt.

§6

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling (jf. §5 pkt.8), skal være formanden i hænde senest 2 uger før.

§7

Generalforsamlingens beslutninger – bortset fra vedtægtsændringer – træffes ved almindelig flerstemmighed.

Under eventuelt kan kun foretages vejledende afstemninger.

Vedtægtsændringer kræver tilslutning af 2/3 af korets medlemmer. Opnås det ikke, men har mindst 2/3 af de fremmødte stemt for forslaget, skal der herefter indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med vedtægtsforslaget som eneste punkt på dagsordenen. Her kan vedtagelsen ske ved tilslutning af 2/3 af de fremmødte medlemmer.

§8

Bestyrelsen vælger på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen næstformand, sekretær, kasserer og arkivar.

Bestyrelsesmøde afholdes normalt en gang hver anden måned, eller så ofte det begæres af blot et enkelt af bestyrelsens medlemmer. Mødes indkaldes med mindst 4 dages varsel, med mindre samtlige bestyrelsesmedlemmer accepterer kortere varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 af dens 5 medlemmer er til stede.

De foreliggende spørgsmål afgøres ved afstemning.

§9

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden.

§10

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Korets midler anbringes i pengeinstitut.

Snarest efter regnskabsårets afslutning forelægger kasseren det reviderede regnskab for besyrelsen.

§11

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af specielle opgaver, evt. med medlemmer udenfor bestyrelsen. Sådanne udvalg er til enhver tid ansvarlige overfor bestyrelsen og skal løbende orientere denne. Udvalgene kan ikke uden bestyrelsens samtykke træffe bindende aftaler. Formanden skal underrettes om alle udvalgsmøder og har ret til at overvære disse.

§12

Bestyrelsen ansætter en dirigent, som i nært samarbejde med bestyrelsen lægger retningslinjerne for korarbejdet.

§13

Medlemmer optages i koret efter aflæggelse af prøve for dirigent og bestyrelse.

Medlemmerne har pligt til i videst muligt omfang at deltage i de ugentlige korprøver.

Eventuelt forfald meddeles forud til et medlem af bestyrelsen.

Ved grov forsømmelse af korprøverne kan en enig bestyrelse træffe beslutning om eksklusion.

§14

Opløsning af koret kan kun ske ved samme procedure som kræves for vedtægtsændringer (jf. §8).

Den opløsende generalforsamling træffer beslutning om anvendelse af korets midler til et humanitært formål.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling

Mandag den 10. juni 1974.

Vedtægtsændringer 22/8-1990 og 18/6-2002Bodil Mortensen © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use • opdateret 22.11.15